Plan Projektu

Etap 1

Przedstawienie ogólnego zarysu procesu oraz strategii, związanych z formułowaniem, regulowaniem oraz propagowaniem oświadczeń zdrowotnych od nauki do konsumenta, w trzech różnych kontekstach kulturowych i językowych.

Na tym etapie projektu zgromadzimy informacje, prowadząc wywiady z przedstawicielami branży spożywczej z Francji, Niemiec i Polski. Rozmowy będą dotyczyć procesów i wyzwań, które stoją za umieszczaniem autoryzowanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oświadczeń zdrowotnych na opakowaniach ze szczególnym naciskiem na wymagania w świetle prowadzenia działalności na rynku wielojęzycznym, regulowanym przez ustawę sporządzoną pierwotnie w języku angielskim. Równolegle wykorzystamy grupy fokusowe, aby dowiedzieć się, w jaki sposób autoryzowane przez EFSA oświadczenia zdrowotne są interpretowane i rozumiane przez konsumentów z określonych krajów, oraz jakie informacje szczególnie przykuwają ich uwagę. Naszym celem jest identyfikacja językowych, wizualnych oraz marketingowych atrybutów, które odgrywają kluczową rolę w procesie zrozumienia informacji zdrowotnych, umieszczanych na opakowaniach w odniesieniu do różnic pomiędzy odmiennymi kontekstami kulturowymi i językowymi.

Etap 2

Przeprojektowanie i opracowanie interaktywnej strony internetowej we współpracy z konsumentami, branżą spożywczą i kadrą naukową, w celu zapewnienia konsumentom możliwości skorzystania z nowatorskiej, spersonalizowanej oraz angażującej interakcji z oświadczeniami zdrowotnymi poprzez określone aktywności online.

Kierując się informacjami pozyskanymi na pierwszym Etapie, opracujemy naszą interaktywną witrynę, dzięki której zaangażujemy konsumentów w aktywności dotyczące oświadczeń zdrowotnych. Aktywności te będą miały charakter gier w wersji francuskiej, niemieckiej, polskiej, a także angielskiej. Istniejące już zadania, umieszczone na platformie, zostaną skorygowane i przeprojektowane pod kątem spełnienia dwóch następujących celów: z jednej strony będą oferowały konsumentom bardziej spersonalizowane informacje na temat autoryzowanych oświadczeń zdrowotnych w odniesieniu do ich znaczenia oraz rodzajów żywności, na których występują; z drugiej zaś strony pomogą nam ocenić wpływ językowych, wizualnych i marketingowych aspektów na zrozumienie i zaufanie do żywności, oznaczonej autoryzowanymi przez EFSA oświadczeniami zdrowotnymi.

Food Packets 1.jpeg

Etap 3

Sformułowanie Wytycznych Najlepszej Metody Działania dla producentów i sprzedawców detalicznych, które przedstawią efektywne sposoby na formułowanie i rozpowszechnianie naukowych oświadczeń zdrowotnych; opracowanie Zaleceń dla Europejskich Ustawodawców i Organów Nadzorczych, które z kolei pokażą, jak działać w zgodzie z Wytyczną UE, wymagającą, aby oświadczenia zdrowotne były zrozumiałe dla konsumenta docelowego.

Analizy danych z Etapu 1 oraz 2 posłużą do opracowania wytycznych najlepszej metody działania dla producentów żywności i sprzedawców detalicznych z każdego kraju. Wytyczne te pomogą korzystać z autoryzowanych przez EFSA oświadczeń zdrowotnych, umieszczanych na opakowaniach, w sposób efektywny i jednocześnie zrozumiały dla klientów. Wraz ze wszystkimi interesariuszami stworzymy zestaw zaleceń dla europejskich ustawodawców i organów nadzorczych, które ułatwią formułowanie i rozpowszechnianie oświadczeń zdrowotnych zrozumiałych przez przeciętnego użytkownika, z uwzględnieniem czynników międzykulturowych oraz międzyjęzykowych.

Etap 4

Projektowanie i rozwój prototypu „Modułu Producenta” strony internetowej.

Dzięki zgromadzonym w 2019 danym zaprojektujemy i rozwiniemy oddzielny moduł naszej interaktywnej platformy skierowany do producentów żywności i organów nadzoru. Moduł ten umożliwi dostęp do informacji na temat preferencji konsumentów w odniesieniu do prezentowania oświadczeń zdrowotnych na opakowaniach.